Kiểm tra bmi
Phân loại BMI dành riêng cho người châu Á
Gầy độ III < 16
Gầy độ II 16 ≤ BMI < 17
Gầy độ I 17 ≤ BMI < 18.5
Bình thường 18.5 ≤ BMI < 25
Thừa cân 25 ≤ BMI < 30
Béo phì độ I 30 ≤ BMI < 35
Béo phì độ II 35 ≤ BMI < 40
Béo phì độ III BMI > 40
Kết quả
Lời khuyên

NÊN: