Kiểm tra huyết áp
Huyết áp tâm thu Huyết áp tâm trương
Huyết áp thấp Dưới 85 mmHg Dưới 60 mmHg
Huyết áp bình thường 90 - 130 mmHg 60 - 85 mmHg
Tiền tăng huyết áp 130 - 139 mmHg 85 - 90 mmHg
Tăng huyết áp độ 1 140 - 159 mmHg 90 - 99 mmHg
Tăng huyết áp độ 2 160 - 179 mmHg 100 - 109 mmHg
Tăng huyết áp độ 3 Trên 179 mmHg Trên 110 mmHg
Tăng huyết áp tâm thu đơn độc Trên 139 mmHg Dưới 85 mmHg
Kết quả
Lời khuyên

NÊN: